projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
02.01.2012
" "

Święta Bożego Narodzenia są radosnymi dniami, które ogłaszają nowinę Narodzenia Jezusa Chrystusa. Pod koniec 2011 roku na początku 2012 roku w Pance na Bukowinie odbyło się spotkanie opłatkowe, świąteczne katolików i prawosławnych, Polaków i Ukraińców. Spotkanie odbyło się w Sali szkoły średniej zorganizowane przez Grupę Miłosierdzia sw. Wincentego a Paulo (AIC), przez Towarzystwo Kultury Polskiej Adama Mickiewicza w Pance, Siostry Miłosierdzia oraz Dzieci i Młodzież Marii.

905

 

09.12.2011
" "

A. Bonusik, E. Czop, H. Krasowska, L.A. Suchomłynow, Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze, wydawnictwo Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 2011

9 grudnia 2011 roku odbyła się promocja książki „Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze” w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica.

Spotkanie poprowadził Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile prof. dr hab. Adam Marcinkowski. Na wstępnie została omówiona współpraca pomiędzy uczelnią wyższą w Pile z Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku. Wyżej wspomniana publikacja jest między innymi namacalnym dowodem tej współpracy. Jedną z autorek tej pozycji doktor Helenę Krasowską Rektor PWSZ w Pile prof. dr hab. Adam Marcinkowski odznaczył Odznaką Honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej “, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Odznaka ta nadana została jej za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury, a szczególnie za utrwalenie polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.

2834

 

07.12.2011
" "

7 grudnia 2011 roku odbyła się promocja książki „Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze” w Sali Senatu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Warto zaznaczyć, że dwóch autorów tej książki są pracownikami wyżej wymienionej jednostki naukowej, są to Andrzej Bonusiak i Edyta Czop z Instytutu Historii. Pozostali autorzy Lech Aleksy Suchomłynow i Helena Krasowska są absolwentami tej uczelni. Można powiedzieć, że wszyscy autorzy z Uniwersytetem Rzeszowskim są związani.

Spotkanie poprowadził profesor dr habilitowany Włodzimierz Bonusiak. Na wstępnie została omówiona współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a uczelniami wyższymi na Ukrainie, zwrócono szczególną uwagę na dobre kontakty i pozytywną współpracę z Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku.

1011

 

04.12.2011
" "

Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze autorstwa Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Heleny Krasowskiej i Lecha Aleksego Suchomłynowa

Każdy z czytelników przeglądający witrynę internetową bukowina.org.ua zastanawia się dla czego właśnie tu znajduje się opis książki o Bediańsku. To prawda, że Bukowina leży daleko od Berdiańska, ale są wspólne też cechy, chociażby to, jak zaznaczył Andrzej Bonusiak, i w Czerniowcach i w Berdiańsku jest polskie towarzystwo jedyne i bezkonkurencyjne, cechą łączącą te dwa miasta jest także wielokulturowość, wielonarodowość, wielowyznaniowość.

Zanim przejdę do omawiania całości książki warto zaznaczyć, że są tu fragmenty dotyczące tematyki bukowińskiej. Między innymi: Dokument mówiący o Kole Bukowińczyków w Berdiańsku, recenzja Książ „Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu, czy także zdjęcie z uroczystości wręczenia tytułu Doctora Honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu w Berdaińsku.

3918

 

13.11.2011
" "

Od ponad roku na rynku wydawniczym jest książka Magdaleny Pokrzyńskiej Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej. Wydana została w 2010 roku w wydawnictwie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Współczesne społeczeństwo polskie przeżywa renesans regionalizmu i lokalności – odżywają sentymenty regionalne, powstają tak zwane małe ojczyzny. Jako drugi biegun globalizacji pojawiają się zjawiska związane z kreowaniem „nowej lokalności”. W szerszej perspektywie kształtowanie wspólnot regionalnych i lokalnych można postrzegać jako realizację pierwotnej (tr ybalnej) potrzeby człowieka. Wspólnota społeczna odpowiada bowiem na uniwersalną ludzką potrzebę poczucia zakorzenienia, swojskości, bliskości, bezpieczeństwa i istotności (Burszta W.J. 1998; Mikołajewska 1999; Maf esoli 2008). Oddolne budowanie grup o charakterze wspólnotowym wiąże się również z oddolnym kształtowaniem ładu społecznego. Wskazują one zarazem na sposób doświadczania i konceptualizowania świata przez człowieka oraz określanie w nim swojego miejsca.

1554

 

19.09.2011
" "

W dniach 8-10 września Związek Polaków w Rumunii zorganizował po raz trzynasty Dni Polskie. Tradycyjnie już w ramach Dni Polskich odbywa się konferencja naukowa w której biorą udział naukowcy z różnych dziedzin o tematyce związanej z Rumunią. Sympozjum nosiło nazwę „Świat relacji polsko-rumuńskich”. W sesji w kręgu historii wzięło udział dwudziestu referentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Rumunii, m.in. z Bydgoszczy, z Bukaresztu, z Suczawy, z Torunia, z Poznania, z Jass, z Opola, z Białegostoku, z Częstochowy, z Rzeszowa, z Włocławka i Warszawy. W sesji „W kręgu kultury” dowiedzieliśmy się o Karolu Mikuli, urodzonego w Czerniowcach, który był bliskim przyjacielem Fryderyka Chopina, o Tadeuszu Ajdukiewiczu polskim malarzu.

1601