projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
29.04.2010

Helena Krasowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wielka Bukowinianka, członek Obwodowego Towarzystwa Polskiego im. A. Mickiewicza w Pance, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Rady Naukowej redakcji „Rocznika Wschodniego”, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, członek redakcji strony internetowej „Bukowina Wieloetniczna”.

Składamy jej najserdeczniejsze życzenia!

A co najważniejsze, człowiek wielkiego serca, mądra i rozsądna osoba posiadająca rozległą wiedzę, wieloletni przyjaciel Polaków w Berdiańsku, Honorowy Członek Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

1836

 

28.04.2010

W ramach Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku w dniach 22.04-25.04.2010 odbył się panel naukowy. Jest to już trzecia edycja spotkań naukowych na temat: Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje.

Problematyka poruszana w artykułach polskich i ukraińskich naukowców dotyczyła współczesnych kierunków badań w literaturze, kulturze, socjologii i językoznawstwie. W dyskusji socjolingwiści żywo dyskutowali na temat wspólnych metod badawczych, a także wspólnych projektów. Współpraca między pracownikami naukowymi Berdiańskiego Uniwersytetu Menegamentu i Biznesu oraz Instytutu Slawistyki PAN trwa od 2002 roku. Rezultatem tej współpracy jest już kilka monografii, między innymi: Podręcznik z socjolingwistyki, Donieck 2007, Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Kraków 2009, Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu, Donieck 2010.

Rezultatem tegorocznego panelu naukowego będzie III tom Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje pod red. Lecha Aleksego Suchomłynowa.

W tomie można będzie znaleźć następujące tezy i twierdzenia różnych naukowców: Obecność pogranicznej świadomości, choć nie jest to reguła bez wyjątków, najwyraźniej przejawia się w opowieściach o świecie utraconym, którego niepowtarzalny porządek i kształty bezpowrotnie odeszły w przeszłość. Możliwe, że właśnie stąd wynika charakterystyczna konstrukcja artystycznej przestrzeni tych opowieści, powtarzalność motywów i wątków, specyficzny typ autora-narratora-bohatera, którego intensywnej obecności w rzeczywistości tekstu wcale nie musi sygnalizować formalna personalizacja opowiadania, a którego autobiograficzne ślady wciąż napotykamy w wykreowanym przez literaturę świecie pogranicza. (Maria Dąbrowska-Partyka)

4972

 

28.04.2010

Naukowa Rada Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu podjęła uchwalę o nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu. Tytuł Doctora Honoris Causa jest nadawany osobom zasłużonym w sferze nauki i kultury. Ten tytuł na Uniwersytecie w Berdiańsku posadają między innymi: Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. dr hab. Stanisław Uliasz i prof. dr hab. Stanisław Sagan.

Wniosek specjalnej komisji o nadanie honorowego tytułu wyżej wskazanej osobie zawiera życiorys, a także informacje o zasługach w nauce i kulturze.

Zbigniew Kowalski – Etnograf, uczeń Prof. Józefa Burszty, absolwent UAM w Poznaniu – pasjonat, osoba wielkiej odpowiedzialności, bez reszty oddany swemu powołaniu. Znakomicie potrafi wprowadzać w świat tradycji, kultury ludowej i należących do nich wartości. Kształtować tolerancję wobec różnorodności i odmienności kulturowych. Budzić szacunek wobec wartości innych niż rodzime.

5673

 

21.04.2010
W dniach 23.04 – 03.05.2010 wspólnota polska Berdiańska z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3-go Maja organizuje szereg przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, które tradycyjnie w regionie określane są jako „Dni Kultury Polskiej”. W ramach obchodów odbędzie się:
731

 

24.03.2010
Obecnie pograniczność jawi się niemalże jako swoisty system światopoglądowy, filozofia egzystencjalna zmienna w czasie i przestrzeni, oraz uwarunkowana czynnikami geopolitycznymi i socjalnymi. Liczne opracowania naukowe badaczy różnych dziedzin stanowią ważne źródło informacji o życiu na pograniczu i jego zasadach funkcjonowania. Złożoność i “nadzwyczajność” tego zjawiska wymaga wszechstronnego i interdyscyplinarnego podejścia do analizy relacji międzyludzkich na pograniczu, сo z kolei poszerza horyzonty badawcze, dostarczając co raz więcej materiałów interpretacyjnych, a zarazem wywołuje pewne zamieszanie w kołach naukowych. Współczesne dyskursy pogranicza i form jego przejawu są żywym świadectwem aktualności tego problemu i konieczności dokładnej analizy.
2878

 

06.03.2010

Kolejna nowa monografia we współpracy ukraińsko-polskich autorów: Lidia Antoszkina, Oleksandr Hadynko, Helena Krasowska, Piotr Syheda, Lech Suchomłynow

Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu

Monografia była przygotowywana przez międzynarodowy zespół, w którego składzie są specjaliści w zakresie historii literatury, historii, językoznawstwa, antropologii, socjologii etc..

Książka składa się z trzech części. Pierwsza to – Bukowina – terytorium międzyetnicznego polilogu. Autorzy zwracają uwagę na to, że Bukowina jest unikalnym pograniczem. Często pogranicze jest utożsamiane z rubieżem, przedmurzem czy kresami, co świadczy o pewnej polityzacji i dominancie aspektów geograficznych. Autorzy podkreślają, że granicy polityczne to nie abstrakcyjne linie na mapie, to także brzemienne w skutki zmiany losów ludzkich. Miliony ludzi utraciło na zawsze ojczyznę, krainę dzieciństwa. Badacze uważnie przeglądają się aspektom kulturowym wspólnot mieszanych. Pogranicze kulturowe, z którym nierozerwalnie wiąże się pogranicze językowe, jest zjawiskiem spokrewnionym z multikulturalizmem, interkulturalizmem, heterogenicznością, polilogiem czy dialogiem kultur. S. Uliasz słusznie zaznacza, że jeśli na plan pierwszy awansują właśnie te kategorie w miejsce apologii granic, zmieni się cały system wartościowania i opisu kultury oraz kondycji człowieka. Kategoria pogranicza łagodzi zdecydowanie represyjność granicy, która ma funkcję rozdzielania i izolowania, strzeżenia nienaruszalności.

Więcej tutaj.

1817