projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa
24.05.2010

Bogactwo „Bukowińskiech Spotkań” jest znane nam już od 21 lat. Mianowicie, kiedyś 21 lat temu, odbył się pierwszy Festiwal Folklorystyczny. Czy ktoś spodziewał się, że przetrwa 21 edycji? Czy wówczas ktoś myślał, że jego edycje będą możliwe w sześciu państwach Europy? Dziś podobnych pytań jest więcej.

Warto zaznaczyć, że folklor jest pojęciem wieloznacznym, obejmujący zarówno kulturę materialną jak i duchowną. W skład szeroko pojętego leksemu wchodzą zwyczaje, obrzędy, wierzenia, tańce oraz szeroko pojęta relacja ustna przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jako składowy komponent kultury jest zjawiskiem związanym z codziennością określonej społeczności etnicznej i regionalnej, wchodzącym w zakres wartości przekazywanych w transmisji międzypokoleniowej na zasadzie bezdyskusyjnej spuścizny po ojcach, stanowiącej elementarny składnik edukacji ludowej. Obrzędy, wierzenia, pieśni, tańce, opowiadania, legendy wytwarzały niesamowitą więź pomiędzy ludźmi, byli stabilizatorami ich życia, zmieniając się jednak od warunków istnienia, rozwoju i potrzeb – a jednocześnie wzbogacając się. Dziedziczenie kulturalne, przekazywanie owych wartości, postaw normowanych przez tradycję, jest podstawowym czynnikiem określającym przynależność narodową.

3939

 

29.04.2010

Helena Krasowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wielka Bukowinianka, członek Obwodowego Towarzystwa Polskiego im. A. Mickiewicza w Pance, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Rady Naukowej redakcji „Rocznika Wschodniego”, członek Światowej Rady Badań nad Polonią, członek redakcji strony internetowej „Bukowina Wieloetniczna”.

Składamy jej najserdeczniejsze życzenia!

A co najważniejsze, człowiek wielkiego serca, mądra i rozsądna osoba posiadająca rozległą wiedzę, wieloletni przyjaciel Polaków w Berdiańsku, Honorowy Członek Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

1836

 

28.04.2010

W ramach Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku w dniach 22.04-25.04.2010 odbył się panel naukowy. Jest to już trzecia edycja spotkań naukowych na temat: Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje.

Problematyka poruszana w artykułach polskich i ukraińskich naukowców dotyczyła współczesnych kierunków badań w literaturze, kulturze, socjologii i językoznawstwie. W dyskusji socjolingwiści żywo dyskutowali na temat wspólnych metod badawczych, a także wspólnych projektów. Współpraca między pracownikami naukowymi Berdiańskiego Uniwersytetu Menegamentu i Biznesu oraz Instytutu Slawistyki PAN trwa od 2002 roku. Rezultatem tej współpracy jest już kilka monografii, między innymi: Podręcznik z socjolingwistyki, Donieck 2007, Bukowina. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Kraków 2009, Specyfika bukowińskiego pogranicza: historia kulturowego polilogu, Donieck 2010.

Rezultatem tegorocznego panelu naukowego będzie III tom Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje pod red. Lecha Aleksego Suchomłynowa.

W tomie można będzie znaleźć następujące tezy i twierdzenia różnych naukowców: Obecność pogranicznej świadomości, choć nie jest to reguła bez wyjątków, najwyraźniej przejawia się w opowieściach o świecie utraconym, którego niepowtarzalny porządek i kształty bezpowrotnie odeszły w przeszłość. Możliwe, że właśnie stąd wynika charakterystyczna konstrukcja artystycznej przestrzeni tych opowieści, powtarzalność motywów i wątków, specyficzny typ autora-narratora-bohatera, którego intensywnej obecności w rzeczywistości tekstu wcale nie musi sygnalizować formalna personalizacja opowiadania, a którego autobiograficzne ślady wciąż napotykamy w wykreowanym przez literaturę świecie pogranicza. (Maria Dąbrowska-Partyka)

4972

 

28.04.2010

Naukowa Rada Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu podjęła uchwalę o nadaniu tytułu Doctora Honoris Causa Zbigniewowi Kowalskiemu. Tytuł Doctora Honoris Causa jest nadawany osobom zasłużonym w sferze nauki i kultury. Ten tytuł na Uniwersytecie w Berdiańsku posadają między innymi: Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. dr hab. Stanisław Uliasz i prof. dr hab. Stanisław Sagan.

Wniosek specjalnej komisji o nadanie honorowego tytułu wyżej wskazanej osobie zawiera życiorys, a także informacje o zasługach w nauce i kulturze.

Zbigniew Kowalski – Etnograf, uczeń Prof. Józefa Burszty, absolwent UAM w Poznaniu – pasjonat, osoba wielkiej odpowiedzialności, bez reszty oddany swemu powołaniu. Znakomicie potrafi wprowadzać w świat tradycji, kultury ludowej i należących do nich wartości. Kształtować tolerancję wobec różnorodności i odmienności kulturowych. Budzić szacunek wobec wartości innych niż rodzime.

5673

 

21.04.2010
W dniach 23.04 – 03.05.2010 wspólnota polska Berdiańska z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3-go Maja organizuje szereg przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, które tradycyjnie w regionie określane są jako „Dni Kultury Polskiej”. W ramach obchodów odbędzie się:
731

 

24.03.2010
Obecnie pograniczność jawi się niemalże jako swoisty system światopoglądowy, filozofia egzystencjalna zmienna w czasie i przestrzeni, oraz uwarunkowana czynnikami geopolitycznymi i socjalnymi. Liczne opracowania naukowe badaczy różnych dziedzin stanowią ważne źródło informacji o życiu na pograniczu i jego zasadach funkcjonowania. Złożoność i “nadzwyczajność” tego zjawiska wymaga wszechstronnego i interdyscyplinarnego podejścia do analizy relacji międzyludzkich na pograniczu, сo z kolei poszerza horyzonty badawcze, dostarczając co raz więcej materiałów interpretacyjnych, a zarazem wywołuje pewne zamieszanie w kołach naukowych. Współczesne dyskursy pogranicza i form jego przejawu są żywym świadectwem aktualności tego problemu i konieczności dokładnej analizy.
2878