projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

II tom prac naukowych “Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”

W roku 2008 z okazji 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie» w Berdiańsku został przeprowadzony panel naukowy i wydany zbiór prac naukowych pod tytułem “Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”.

W tym roku instytucje, sprawujące opiekę naukową nad tym wydaniem, podjęły decyzję o przygotowaniu kolejnego II tomu prac, poświęconych zagadnieniom pograniczności i edukacji międzyetnicznej.

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY KOLEDZY!

Obecnie pograniczność jawi się niemalże jako swoisty system światopoglądowy, filozofia egzystencjalna zmienna w czasie i przestrzeni, oraz uwarunkowana czynnikami geopolitycznymi i socjalnymi. Liczne opracowania naukowe badaczy różnych dziedzin stanowią ważne źródło informacji o życiu na pograniczu i jego zasadach funkcjonowania. Złożoność i “nadzwyczajność” tego zjawiska wymaga wszechstronnego i interdyscyplinarnego podejścia do analizy relacji międzyludzkich na pograniczu, сo z kolei poszerza horyzonty badawcze, dostarczając co raz więcej materiałów interpretacyjnych, a zarazem wywołuje pewne zamieszanie w kołach naukowych. Współczesne dyskursy pogranicza i form jego przejawu są żywym świadectwem aktualności tego problemu i konieczności dokładnej analizy.

Szczególnie ważna jest dla nas tematyka Kresów. Kultura i tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego, historia współistnienia i współdziałania dwóch i więcej narodów na jednym terytorium, wreszcie świadomość zbiorowa i wspólne wartości są tematem bardzo delikatnym. Nie możemy sobie pozwolić w tej sprawie na kategoryczne i jednoznaczne twierdzenia. Nie zawsze podział na białe i czarne jest dobry, albowiem pojęcia o których mówimy są względne i często zależą od punktu odniesienia. Nasze wspólne kresowe dziedzictwo kulturowe jest wartością samo w sobie i wywarło istotny wpływ na tożsamość Polaków i Ukraińców. Niestety nasza wspólna historia jest poznaczona piętnem sprzeczności i bratobójczych walk. Niemniej jednak wiek XXI daje nam szansę na nowe, pozbawione stereotypów i uprzedzeń, odczytanie dziejów sąsiedztwa dwóch narodów.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie tekstów w terminie do 1 maja 2009 roku na adres e-mailowy: [email protected] (doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow – Ukraina)

W ubiegłym roku praca zbiorowa opublikowana została pod egidą Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie», Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Slawistycznej w Warszawie. (szczegóły tutaj).

Rada Redakcyjna składała się z wybitnych i znanych naukowców ukraińskich i polskich:

Astafjew О. – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych;
Bonusiak А. – profesor, doktor habilitowany;
Bujnicki Т. – profesor, doktor habilitowany;
Kizczenko W. – doktor habilitowany nauk historycznych;
Krasowska H. – doktor nauk humanistycznych;
Syheda P. – doktor nauk filologicznych;
Sołowjowa W. – doktor habilitowany nauk historycznych;
Suchomłynow L. – doktor nauk filologicznych;
Szewczenko Ł. – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych;
Zbiór był opiniowany przez:
Radyszewskiego R. – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych;
Rejenta О. – profesor, doktor habilitowany nauk historycznych;
Szewczenkę А. – profesor, doktor habilitowany nauk prawniczych.
 

 

 

 

Materiały I tomu: Filologiczne konteksty przejawu pograniczności

LITERATUROZNAWSTWO

 • Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki O problemach kultury i literatury pogranicza. Kilka impresji badawczych
 • Doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow Kresy południowo-wschodnie: dwie perspektywy dyskursu
 • Mgr Justyna Kraszewska Wschód znaczy Orient – między Odessą, Bagdadem i Paryżem– Jarosława Iwaszkiewicza doświadczenie wielości kultur
 • Dr Krzysztof Zajas Sytuacje pograniczne
 • Doc. dr Марина Нога Twórczość Euhena Małaniuka: aspekt etnomentalny
 • Doc. dr Ірина Павленко Polilog kultur (na podstawie materiału folklorystycznego Dolnego Podnieprowia)

JĘZYKOZNAWSTWO

 • Dr Helena Krasowska Problematyka socjolingwistyczna mniejszości polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie
 • Doc. dr Петро Сигеда Interferonimy w rosyjskim języku potocznym mieszkańców północnego Priazowia
 • Dr Ewa Golachowska Współczesna dwujęzyczność mieszkańców Sokółszczyzny
 • Mgr Валентина П’ятак Problemy kształtowania się języka potocznego studentów ekonomii w warunkach bilingwizmu
 • Mgr Ірина Рубцова Zjawisko dwujęzyczności na Ukrainie
 • Mgr Юлія Малишко Kultura języka potocznego studentów ukraińskich w warunkach bilingwizmu.
 • Doc. dr Петро Сигеда, Євген Попов Kilka uwag dotyczących ‘kwestii językowych’ we współczesnej prasie
 • Doc. dr Ігор Ліпкевич, Ольга Гречнєва Polonizmy w prozie Juria Fed’kowycza
 • Mgr Ольга Попова Gramatyczne i leksykalne trudności w tłumaczeniu ukraińskich tekstów ekonomicznych na język polski.

HISTORYCZNO-ANTROPOLOGICZNE I PRAWNE PROBLEMY POGRANICZA

 • Prof. dr hab. Andrzej Bonusiak Rozważania nad „Kartą Polaka”
 • Mgr Bartłomiej Szegda Regulacje prawne dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce
 • Dr Grzegorz Bonusiak Między Szwecją a Finlandią. Polityczno-prawne wyznaczniki szczególnego statusu Wysp Alandzkich
 • Dr Włodzimierz Nikitenko Skutki akcji Wisła na Dolnym Śląsku
 • Dr Magda Pokrzyńska Wokół problemów kształtowania się środowiska bukowińskiego w Polsce Zachodniej
 • Doc. dr Олексій Сухомлинов Fenomen Adampola (Polonezköy). O historycznych kontaktach polsko-tureckich
 • Dr Irena Kotowicz-Borowy Tradycje etosu szlacheckiego w społecznościach drobnoszlacheckich na pograniczach dawnej Rzeczypospolitej

Zapraszamy do współpracy