projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

III Bukowiński Festiwal Nauki

" " 28.06.2017

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki, Nadleśnictwo Jastrowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych HORYZONT .

Celem Bukowińskiego Festiwalu Nauki jest: upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie; oddolna integracja społeczna mieszkańców Europy Środkowej; promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej); przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o Innych (główny nacisk położony jest na etnosy zamieszkujące Europę Środkową).

Działania które miały miejsce w czasie III Bukowińskiego Festiwalu Nauki to: wykłady popularno-naukowe z serii: Kultura-Natura, Bliscy nieznajomi; wystawa multimedialna; bukowiński dyskusyjny klub filmowy, promocja książki: Bukowina. Inni wśród swoich. Prowadzanie tych zadań zostało powierzone wybitnym specjalistom z następujących dyscyplin: historia, kulturoznawstwo, leśnictwo, kształtowanie środowiska, literaturoznawstwo, etnologia, socjologia z różnych państw świata: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy, Rumunii, Polski. Wykonane zadanie miało szeroki międzynarodowy zasięg oddziaływania, spełnia ważną role dla upowszechnienia i popularyzacji roli nauki w rozwoju społecznym kraju. Uczestniczyli w nim obywatele Rumunii, Ukrainy, Węgier, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Polacy, mieszkańcy Jastrowia oraz Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej.

Działania zaproponowane w ramach Bukowińskich Festiwali Nauki wpływają na podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie szeroko rozumianej kultury. Działania te mają bezpośredni wpływ na integrację społeczną. Zajęcia odbywają się w międzynarodowych zespołach, w różnych grupach wiekowych. W ten sposób zaangażowane zostają różne struktury społeczne, co sprzyja wytwarzaniu się sieci społecznych i komunikacji pomiędzy różnymi grupami. Tym samym realizacja projektu przekłada się na kapitał społeczny i kulturowy uczestników, poszerzając ich kompetencje kulturowe i rozszerzając sieci społeczne i/lub wzmacniając istniejące więzi społeczne (transnarodowe, transgraniczne, międzygeneracyjne i in.). Bukowińskie Festiwale Nauki przyczyniają się do integracji w ramach świata nauki i wykrystalizowaniu się międzynarodowych kontaktów naukowych. Służą temu interdyscyplinarność i międzynarodowy dobór naukowców.

Organizatorzy oszacowali, że w festiwalu tym brało udział około 500 uczestników, z czego około 300 to goście zagraniczni, którzy przybyli licznie na odbywający się w tym czasie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Druga cześć III Bukowińskiego Festiwalu Nauki odbędzie się 25 sierpnia 2017 roku w Dzieżoniowie.

I Bukowiński Festiwal Nauki odbył się 19–27.06.2015 w Jastrowiu oraz w Dzierżoniowie, II Festiwal zaś w Jastrowiu 22-25.06.2016. Wydarzenia te uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Sukces trzech edycji festiwalu obliguje do kontynuacji cyklu.

Organizacja festiwali nauki świadczy więc nie tylko o międzynarodowej pozycji Instytutu Slawistyki PAN, ale też o zaangażowaniu w upowszechnianie nauki i w działania na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju regionów.

Prof. Lech Aleksy Suchomłynow