projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

III tom prac naukowych “Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”

Obecnie pograniczność jawi się niemalże jako swoisty system światopoglądowy, filozofia egzystencjalna zmienna w czasie i przestrzeni, oraz uwarunkowana czynnikami geopolitycznymi i socjalnymi. Liczne opracowania naukowe badaczy różnych dziedzin stanowią ważne źródło informacji o życiu na pograniczu i jego zasadach funkcjonowania. Złożoność i “nadzwyczajność” tego zjawiska wymaga wszechstronnego i interdyscyplinarnego podejścia do analizy relacji międzyludzkich na pograniczu, сo z kolei poszerza horyzonty badawcze, dostarczając co raz więcej materiałów interpretacyjnych, a zarazem wywołuje pewne zamieszanie w kołach naukowych. Współczesne dyskursy pogranicza i form jego przejawu są żywym świadectwem aktualności tego problemu i konieczności dokładnej analizy.

Szczególnie ważna jest dla nas tematyka Kresów. Kultura i tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego, historia współistnienia i współdziałania dwóch i więcej narodów na jednym terytorium, wreszcie świadomość zbiorowa i wspólne wartości są tematem bardzo delikatnym. Nie możemy sobie pozwolić w tej sprawie na kategoryczne i jednoznaczne twierdzenia. Nie zawsze podział na białe i czarne jest dobry, albowiem pojęcia o których mówimy są względne i często zależą od punktu odniesienia. Nasze wspólne kresowe dziedzictwo kulturowe jest wartością samo w sobie i wywarło istotny wpływ na tożsamość Polaków i Ukraińców. Niestety nasza wspólna historia jest poznaczona piętnem sprzeczności i bratobójczych walk. Niemniej jednak wiek XXI daje nam szansę na nowe, pozbawione stereotypów i uprzedzeń, odczytanie dziejów sąsiedztwa dwóch narodów.

W roku 2008 z okazji 15-lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie» w Berdiańsku został przeprowadzony panel naukowy i wydany zbiór prac naukowych pod tytułem “Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”.

W roku 2009 instytucje, sprawujące opiekę naukową nad tym wydaniem, podjęły decyzję o przygotowaniu kolejnego II tomu prac, poświęconych zagadnieniom pograniczności i edukacji międzyetnicznej, który się ukazał w drudniu tegoż roku. A więc, mamy nadzieję, że będzie to regularne wydanie ukazujące się każdego roku.

Ta praca zbiorowa została opublikowana pod egidą Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa «Odrodzenie», Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Slawistycznej w Warszawie. (szczegóły: http://polonia.org.ua/news.php?extend.117.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie tekstów w terminie do 30.06.2010 roku na adres e-mailowy: [email protected] (doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow – Ukraina)