projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

Książka pt.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu

" "Dla Czytelników, którzy interesują się Bukowiną mamy miła niespodziankę. Otóż na początek Nowego 2011 Roku mamy do zaprezentowania nową książkę pt.: Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu.

Książka ta jest kontynuacją serii wydawniczej poświęconej Bukowinie, której wydawanie rozpoczął przed laty Profesor Kazimierz Feleszko. Artykuły w niej zawarte postanowiono zebrać po następnych czterech latach, jakie upłynęły od opublikowania ostatniej pozycji zasygnalizowanej w przypisie, równocześnie ustalono, iż kolejne „bukowińskie forum” ukaże się w tej postaci po upływie dalszych czterech lat. Równie istotnym powodem przygotowania tej publikacji był jubileuszowy – XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”, w którym wzięła udział większość autorów niniejszych artykułów. Dało to asumpt do podjęcia dalszych badań i dyskusji na temat fenomenów krainy znad Prutu i Seretu oraz niepowtarzalnego zjawiska w skali europejskiej, jakim jest ten festiwal – wielkie, barwne widowisko w wykonaniu kilkudziesięciu zespołów tanecznych i wokalno-muzycznych, reprezentujących tradycje wszystkich grup etnicznych historycznej Bukowiny, przybywających od lat do Jastrowia i innych miejscowości festiwalowych w Rumunii, Słowacji, na Węgrzech i Ukrainie. Spotkania te od dwudziestu lat przypominają i jednoczą ludzi związanych z Bukowiną, propagują właściwe jej idee, na czele z zasadami tolerancji i integracji, ucząc, „jak pięknie można się różnić”.

 Twórczy udział naukowców i popularyzatorów w „Spotkaniach” przerodził się również w panel dyskusyjny, w którym udział wzięli licznie przybyli przedstawiciele zespołów folklorystycznych z wielu krajów, dostarczając uczestnikom wielu wartościowych doświadczeń. Dyskutowano między innymi nad przeszłością i przyszłością festiwalu, jak również nad koncepcjami zmian w jego formule. Artykuły zebrane w tomie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem treści i perspektywy badawczej. O to też chodziło redaktorom. Postanowiono bowiem umożliwić podzielenie się przemyśleniami przedstawicielom różnych dyscyplin, instytucji i metod interpretacyjnych. Całość podzielono na cztery części.

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Machaj

„(…) mamy do czynienia z opracowaniem spójnym, które jednak opiera się na implicite występującym rozróżnieniu. Mam tutaj na myśli operowanie pojęciem Bukowiny jako z jednej strony procesu społecznego mającego naturalny i spontaniczny charakter, z drugiej zaś jako procesu organizowanego i kształtowanego przez jego animatorów i stymulatorów.

(…) należy rozumieć Bukowinę jako zjawisko społeczno-kulturowe, które lokuje się w dwóch kontekstach. Pierwszy z nich ma historyczny charakter i Bukowina oznacza tutaj zarówno naturalne procesy funkcjonowania tej zbiorowości w różnych okresach historycznych, w tym także współcześnie. W ramach tak rozumianego zjawiska Bukowiny mieszczą się np. rekonstrukcje języka czy genealogii etnicznej poszczególnych kategorii Bukowińczyków mieszkających na Bukowinie, ale również mieszkających w różnych państwach lecz wywodzących się z Bukowiny. O Bukowinie jako zjawisku społeczno-kulturowym tak rozumianym traktują części II i III.

W opracowaniu odnajduję również drugie rozumienie Bukowiny, które oznacza proces intencjonalnie kształtowany, z namysłem animowany oraz starannie organizowany od 20 lat w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Tak rozumiana Bukowina jest zjawiskiem o symbolicznym charakterze, podmiotowo wytwarzanym i przetwarzanym. Ma ona kolektywny charakter, bowiem jest to proces zbiorowego wytwarzania i uzgadniania znaczeń i sensów społecznych przez tych, którzy pojmują i odczuwają swój związek z Bukowiną jako obiektywnym zjawiskiem społeczno-kulturowym. Część I opracowania dotyczy właśnie Bukowiny pojmowanej jako wytwarzane zjawisko społeczno-kulturowe. Co więcej, jego konstruowanie dokonuje się w różnych krajach, o różnych systemach społeczno-politycznych i przez różne generacje. Świadczy o tym między innymi międzynarodowy skład autorów części I opracowania”.

Z recenzji dr hab. Anny Zielińskiej:

„Autorzy wywodzą się z różnych ośrodków badawczych z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Polski. Integracja naukowców wokół badań nad wielokulturową i wielojęzyczną społecznością Bukowiny zasługuje na szczególne podkreślenie i stanowi o wartości recenzowanego tomu.  Większość autorów wzięła udział w XX jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania”. (…) Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. (…) Autorzy prezentują wyniki własnych nowatorskich, często empirycznych badań terenowych. Wszystkie teksty związane są tematycznie z wielokulturową i wielojęzyczną Bukowiną. Książka stanowi poważny wkład w badania nad problematyką mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, uwzględniającą kwestie związane z pograniczami kulturowymi, w tym – relacje międzykulturowe i kontakty  językowe”.  

 Przypominamy tytuły dotychczasowej wersji wydawniczej: K. F e l e s z k o, J. M o l a s, (red.) Bukowina. Wspólnota kultur i języków, Zakład Języków Słowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Pile, Warszawa 1992; K. F e l e s z k o, J. M o l a s, W. S t r u t y ń s k i, (red.) Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”, Wyd. Energeia, Warszawa 1995; K. F e l e s z k o, (red.) Bukowina po stronie dialogu, Wyd. „Pogranicze”, Sejny 1999; K. F e l e s z k o, (red.) O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, Pilski Dom Kultury, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Piła – Warszawa 2000; Z. K o w a l s k i, H. K r as o w s k a, J. M a k a r, W. S t r u t y ń s k i, (red.) Bukowina. Tradycje i współczesność, Pilski Dom Kultury, Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza, Związek Polaków w Rumunii, Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach, Piła – Czerniowce – Suczawa 2006.

Książka Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu jest do nabycia w Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym

 http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia//index.php?products=product&prod_id=238