projekt koła miłośników
ziemi bukowińskiej w berdiańsku na ukrainie południowo - wschodniej
pod patronatem towarzystwa

POROZUMIENIE

w sprawie realizacji
XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA”
w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i na Ukrainie

zawarte 23. 01. 2010 roku pomiędzy:

Prezydentem Miasta Piła ( Polska ) Panem Zbigniewem Kosmatką,
Pilskim Domem Kultury w Pile reprezentowanym przez
Dyrektora, Pana Sławomira Kaźmierczaka,
Burmistrzem Gminy i Miasta Jastrowie Panem Ryszardem Sikorą

Radą Okręgu Suczawa ( Rumunia ) reprezentowaną przez
Przewodniczącego Pana Gheorghe Flutura,
Urzędem Miasta Câmpulung Moldovenesc, reprezentowanym przez
Burmistrza, Pana Gabriela Constantina Şerbana,
Dyrekcją Kultury i Religii w Suczawie reprezentowaną przez
Dyrektora, Pana Daniela Hrenciuca,
Centrum Kultury Bukowina w Suczawie, reprezentowanym przez
Dyrektora Generalnego, Pana Petre Horvata

Krajowym Związkiem Seklerów Bukowińskich w Bonyhád ( Węgry ) reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu,
Pana Potápi Árpáda Jánosa

Urzędem Miasta w Turčianskich Teplicach ( Słowacja ) reprezentowanym przez Burmistrza, Pana Michala Sygúta

Administracją Wojewódzką w Czerniowcach ( Ukraina ) reprezentowaną przez Naczelnika Wydziału Kultury i Turystyki, Pana Petra Bryżaka,
Miejską Radą w Czerniowcach reprezentowaną przez
Zastępcę Mera, Panią Innę Onacką

W celu:

- ukazania bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie, dokonania przeglądu zespołów prezentujących śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny,
- ochrony bukowińskiego folkloru na Bukowinie i wśród bukowińskich emigrantów – w Polsce, na Węgrzech, Słowacji, Niemczech i Serbii – dla których „Bukowińskie Spotkania” stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu z Bukowiną oraz jej współczesnymi mieszkańcami,
- ułatwienia Bukowińczykom wzajemnego poznania i zrozumienia swoich kultur i historii oraz wkładu, który każdy z narodów wniósł w tworzenie tradycji regionu,
- stymulowania procesu tworzenia się świadomości bukowińskiej wspólnoty regionalnej, zwłaszcza wśród ludzi młodych,
- integracji Bukowińczyków poprzez prezentacje artystyczne i bezpośrednie kontakty uczestników festiwalu,
- regionalnej i międzynarodowej współpracy kulturalnej,
- zbliżenia i poznania europejskich narodów poprzez reprezentujące je zespoły,
- organizacji dużej, międzynarodowej imprezy, pokazującej jak ważne miejsce w procesie porozumienia i poznania zajmuje kultura,
- prezentacji ponadnarodowościowych, bukowińskich wartości przejawiających się m. in. w zrozumieniu i poszanowaniu oraz tolerancji we wzajemnym, dobrosąsiedzkim współżyciu grup narodowościowych,
- propagowania Bukowiny jako przykładu możliwości harmonijnego porozumienia i współpracy przy zachowaniu własnej tożsamości kulturowej i narodowej,

strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do współdziałania przy organizacji i realizacji XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. 

§ 1

XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” składać się będzie w 2010 roku z 5 części realizowanych w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i na Ukrainie w następujących terminach i miejscowościach:

1. 01 - 06. 06. 2010 Polska Jastrowie i Piła
2. 22 - 25. 07. 2010 Rumunia Câmpulung Moldovenesc
3. 06 - 08. 08. 2010 Węgry Bonyhád
4. 20 - 22. 08. 2010 Słowacja Turčianske Teplice
5. 02 - 03. 10. 2010 Ukraina Czerniowce
§ 2

1. Organizację i realizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” na terenie Polski (Jastrowie, Piła) przyjmuje do wykonania Pilski Dom Kultury i zobowiązuje się do:
- zapewnienia uczestnikom festiwalu zakwaterowania i wyżywienia podczas jego trwania,
- reklamy festiwalu w postaci druku katalogu i plakatu, zamieszczania informacji o „Bukowińskich Spotkaniach” w prasie, radiu, telewizji i na afiszach.

2. Organizację i realizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” na terenie Rumunii (Câmpulung Moldovenesc) przyjmują do wykonania - Rada Okręgu Suczawa, Urząd Miasta Câmpulung Moldovenesc, Dyrekcja Kultury i Religii w Suczawie oraz Centrum Kultury Bukowina w Suczawie i zobowiązują się do:
- zapewnienia uczestnikom festiwalu zakwaterowania i wyżywienia podczas jego trwania,
- reklamy festiwalu w postaci zamieszczania informacji o „Bukowińskich Spotkaniach” w prasie, radiu, telewizji i na afiszach.

3. Organizację i realizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” na terenie Węgier (Bonyhád) przyjmuje do wykonania Krajowy Związek Seklerów Bukowińskich i zobowiązuje się do:
- zapewnienia uczestnikom festiwalu zakwaterowania i wyżywienia podczas jego trwania,
- reklamy festiwalu w postaci zamieszczania informacji o „Bukowińskich Spotkaniach” w prasie, radiu, telewizji i na afiszach.

4. Organizację i realizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” na terenie Słowacji (Turčianske Teplice) przyjmuje do wykonania Urząd Miasta w Turčianskich Teplicach i zobowiązuje się do:
- zapewnienia uczestnikom festiwalu zakwaterowania i wyżywienia podczas jego trwania,
- reklamy festiwalu w postaci zamieszczania informacji o „Bukowińskich Spotkaniach” w prasie, radiu, telewizji i na afiszach.

5. Organizację i realizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” na terenie Ukrainy (Czerniowce) przyjmują do wykonania - Wydział Kultury i Turystyki Administracji Wojewódzkiej w Czerniowcach oraz Miejska Rada w Czerniowcach i zobowiązują się do:
- zapewnienia uczestnikom festiwalu zakwaterowania i wyżywienia podczas jego trwania,
- reklamy festiwalu w postaci zamieszczania informacji o „Bukowińskich Spotkaniach” w prasie, radiu, telewizji i na afiszach.

6. Pilski Dom Kultury (Polska) zobowiązuje się do wykonania katalogu i plakatu reklamowego dla wszystkich części festiwalu.

§ 3

Organizatorzy „Bukowińskich Spotkań” zapewnią dogodne warunki prób i koncertów oraz opiekę socjalno – bytową uczestnikom festiwalu na terenie swojego działania.


§ 4

Strony porozumienia zobowiązują się do przestrzegania regulaminu i założeń programowych XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.


§ 5

Strony porozumienia zobowiązują się do wspierania działań na arenie międzynarodowej w celu pozyskania środków finansowych na realizację wszystkich części „Bukowińskich Spotkań”.


§ 6

1. Kierownictwo XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” obejmuje Zbigniew Kowalski.
2. Kierownictwo organizacyjne polskiej edycji XXI „Bukowińskich Spotkań” obejmuje Zbigniew Kowalski.
3. Kierownictwo organizacyjne rumuńskiej edycji XXI „Bukowińskich Spotkań” obejmuje Gabriel Constantin Şerban.
4. Kierownictwo organizacyjne węgierskiej edycji XX „Bukowińskich Spotkań” obejmuje Árpád János Potápi.
5. Kierownictwo organizacyjne słowackiej edycji XXI „Bukowińskich Spotkań” obejmuje Michal Sygút.
6. Kierownictwo organizacyjne ukraińskiej edycji XXI „Bukowińskich Spotkań” obejmują: Tetiana Tatarczuk i Petro Bryżak


§ 7

Wytypowanie zespołów do udziału w festiwalu nastąpi za pięciostronnym porozumieniem do 05.03.2010 r.


§ 8

Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach - w polskiej, rumuńskiej, węgierskiej, słowackiej i ukraińskiej wersji językowej.


§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 23.01.2010 r. i trwa rok od daty podpisania. Po zakończeniu XXI „Bukowińskich Spotkań” strony ustalą, czy wspólne przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.

Zbigniew Kosmatka
Sławomir Kaźmierczak
Ryszard Sikora
Gheorghe Flutur
Gabriel Constantin Şerban
Daniel Hrenciuc
Petre Horvat
Potápi Árpád János
Michal Sygút
Інна Онацька
Петро Брижак

 

Turčianske Teplice - 23. 01. 2010